top of page

Vedtægter VALDEMAR
KULTURHISTORISK FORENING & FORLAG
§ 1 Navn
Foreningens navn er ”Valdemar” Kulturhistorisk Forening & Forlag.
§ 2 Hjemsted

”Valdemar” er hjemmehørende i Karlslunde, Greve kommune.
§ 3 Formål
”Valdemars” formål er at samle og udgive eller viderebringe historisk materiale om Karlslunde og omegn gennem de til  enhver tid bedst egnede medier til formålet.
§ 4 Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer.
På generalforsamlingen vælges 5 af medlemmerne for 2 år af
gangen, således at 2 medlemmer vælges på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal. Bestyrelsen kan derudover supplere sig med op til 2 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ønsker et bestyrelsesmedlem at udtræde af bestyrelsen, vælger de øvrige bestyrelsesmedlemmer et nyt bestyrelsesmedlem blandt foreningens medlemmer.
Dette valg skal bekræftes på den følgende ordinære generalforsamling.

§ 5 Medlemmer
Som medlem af Foreningen Valdemar optages personer med bopæl i eller med interesse til Karlslunde.
§ 6 Økonomisk ansvar.
Bestyrelsen hæfter alene og solidarisk for alle økonomiske aktiviteter i foreningen. Større økonomiske dispositioner ud over daglige mindre udgifter til driften, skal derfor godkendes med minimum 6/7 af bestyrelsen.
Alle bilag godkendes af både kasserer og formand.
Foreningens midler indsættes på en konto i en bank godkendt af bestyrelsen.

§ 7 Kontingent.
Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet indbetales til foreningen senest den 1. juni hvert år.
§ 8 Regnskabsår
Regnskabsåret er kalenderåret. Ved årsafslutningen fremsender bestyrelsen regnskabet til foreningens valgte revisor.
§ 9 Generalforsamling.

Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og skal indkaldes pr. brev/mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer eller 10 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes pr. brev/mail med mindst 8 dages varsel.
§ 10 Generalforsamlingens dagsorden.
Følgende punkter skal være indeholdt i dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for årets aktiviteter og planlagte aktiviteter for det kommende år.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse. Suppleant i henhold til vedtægterne.
7. Valg af to revisorer.
8. Eventuelt.

§ 11 Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan foretages på ordinære generalforsamlinger, når forslag herom er indsendt til bestyrelsen senest den 31. januar og 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. Hvis forslaget om vedtægtsændringer falder på den ordinære generalforsamling, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med samme forslag senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling. Forslaget kan her vedtages med simpelt flertal.
§ 12 Foreningens ophør.
Medlemmerne kan vedtage at nedlægge foreningen med samme procedure, som er gældende for vedtægtsændringer. Nedlægges foreningen overgår dens midler til lokale formål efter bestyrelsens beslutning.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling hos Erling Rydahl, Møllevej 1, 2690 Karlslunde den 17. september 2002.
Ændret på generalforsamlingen i marts 2005, 2007, 2009, 2010 og senest på generalforsamlingen den 21. marts 2023.

Alfred Jensen, Lars Hartig, Ellen Hansen, Bente Mathiesen og Birgitte Vilborg

bottom of page